Contact

Koji Fujiwaka (Kyoto University): kfujiwara_at_math.kyoto-u.ac.jp
Tsuyoshi Kato (Kyoto University): tkato_at_math.kyoto-u.ac.jp
Hiroshi Ohta (Nagoya University): ohta_at_math.nagoya-u.ac.jp
Kaoru Ono (RIMS): ono_at_kurims.kyoto-u.ac.jp

Back to Home